Chronixx. Protoje. Aidonia. Agent Sasco.
Encore?
Sevana. Koffee. Ding Dong.
Où?
Au Tuff Gong International studios. Kingston Jamaica.
Pour Seani B (BBC Radio 1Xtra)